Matko Boża Wspomożenia Wiernych Módl Się Za Nami
ramka ramka ramka
 
     Parafia Rzymsko- Katolicka  
    Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach
         Prusy 174          32-010 Kocmyrzów

   Msze święte: w niedziele i święta  godz.  7:30      9:30    11:30
                          
                          w tygodniu : wtorek, czwartek, sobota  -  godz.  6:30   
                         poniedziałek, środa, piątek -  godz. 18:00

w budowie
 
Strona głowna Ogłoszenia Parafialne Intencje Mszalne porządek Historia Parafii Kontakt
ramka
mbww.jpg
 Nowenna 

            Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
   
   
              Jezu Chryste, Synu Boży, który zostałeś posłany do ludzi, aby zbłąkanych i zagubionych przyprowadzić do Boga. Jesteś Panem całego świata i naszym Zbawicielem. Nieustannie oczyszczasz nasze serca, napełniasz je miłością i umacniasz, abyśmy nie ustali w drodze. Twoja troska o nas jest znakiem Miłosierdzia, jakie okazał nam Ojciec, który jest w niebie. Zgodnie z Jego zamysłem Twoja Matka, Maryja, pokorna służebnica Pańska, posłuszna Jego woli i całkowicie oddana dziełu zbawienia towarzyszy nam w drodze do niebieskiej ojczyzny. Ona z całą odpowiedzialnością, nie wahając się przed cierpieniem poświęciła się dziełu Swojego Syna, a teraz jako Matka Kościoła i nasza Matka stoi przed tronem Boga i jest naszą Orędowniczką i Wspomożycielką. Do Niej zwracamy się dzisiaj we wspólnej modlitwie. Jesteśmy przekonani, że wstawiennictwo Tej, która jest pełna łaski pomoże nam otworzyć się na dar Ducha Świętego, który przychodzi, aby pomnożyć w nas wiarę, nadzieję i miłość. Maryjo, nasza Wspomożycielko, wołamy do Ciebie: proś dla nas o wiarę, abyśmy nie tracili z oczu Boga, który jedyny może zaspokoić pragnienia ludzkich serc. Proś dla nas o nadzieję, abyśmy szukali prawdziwego dobra dla siebie i bliźnich oraz nie ustali w wytrwałym dążeniu do niego. Proś dla nas o miłość, abyśmy nie zagubili się samotni na ścieżkach tego świata i z radością wypełniali nasze powołania dla wspólnego pożytku. Chcemy, aby życie każdego i każdej z nas przyniosło błogosławieństwo dla nas samych i dla wszystkich, którzy będą w przyszłości mieszkać tu, na tej ziemi.

Maryjo, pomagaj nam iść za Jezusem Chrystusem, Synem Bożym i Twoim Synem, a naszym Panem i Zbawicielem drogą wiary, nadziei i miłości, drogą błogosławieństwa. Stajemy dzisiaj przed Tobą, Maryjo, nazywając Ciebie Wspomożeniem wiernych i z ufnością oddajemy się pod Twoją opiekę. Maryjo, Matko Boża Wspomożenia Wiernych przyjmij nasze przyrzeczenia, nasze oddanie, nasze zawierzenie.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

Matko pochylona nad żłóbkiem Syna Bożego w Betlejem,
oddajemy Tobie pod opiekę dzieci:
dzieci poczęte, dzieci narodzone, dzieci wzrastające pod okiem rodziców,
wszystkie dzieci, które otrzymując życie stały się szczególną własnością Stwórcy.
Prosimy dla nich o zdrowie i pomyślny rozwój, a nade wszystko o mądrość i wiarę.
Chcemy czuwać nad nimi, chronić je przed złem
oraz uczyć tego, co dobre i piękne,
a także przyprowadzać je do Twojego Syna, aby On im błogosławił.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

Niewiasto z Nazaretu otwarta na głos Bożego wezwania,
oddajemy Tobie pod opiekę młodzież:
dziewczęta i chłopców, tych którzy w pokoju i radości przeżywają młodość
oraz tych, którzy dorastają wśród wielu przeszkód i trudności.
Prosimy dla nich o umiejętność rozróżniania dobra i zła,
głębokie pragnienie życia dla tego, co wartościowe
oraz łaskę przyjaźni ze Zbawicielem, który najlepiej zna ludzkie serca.
Chcemy, aby młodzi ludzie zachowali czystość
oraz byli otwarci na Słowo Boga i wierni Jego przykazaniom.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

Matko Zbawiciela zatroskana o nowożeńców w Kanie Galilejskiej,
oddajemy Tobie pod opiekę małżeństwa i rodziny
oraz tych, którzy przygotowują się do złożenia przysięgi małżeńskiej.
Prosimy dla nich o umiejętność wzajemnego słuchania i szczerej rozmowy,
wrażliwość na potrzeby najbliższych oraz wszystkich,
którzy mieszkają pod jednym dachem,
a także wytrwałość we wzajemnej miłości i wierności.
Chcemy, aby nasze małżeństwa i rodziny
były szkołami jedności, szacunku i ofiarności.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

Powierzamy Ci nasze babcie i dziadków oraz osoby starsze żyjące wśród nas.
Pomóż im pielęgnować mądrość i otwierać się na nadzieję wiecznego życia,
Pouczaj młodszych i silniejszych,
aby otaczali ich życzliwością i należnym szacunkiem.
Pamiętaj o samotnie idących przez życie, także wdowach i wdowcach,
wypraszaj im radość, wytrwałość w dobrym,
otwartość i życzliwość wobec innych ludzi.
Myślimy dzisiaj również o osobach, które z różnych powodów
doświadczają trudności i przeszkód,
niejednokrotnie uniemożliwiających trwanie w jedności małżeńskiej.
Prosimy dla nich o wiarę, przebaczenie oraz ofiarną miłość wobec bliskich.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

Oblubienico świętego Józefa, cieśli z Nazaretu, żyjąca i pracująca wśród ludzi,
oddajemy Tobie pod opiekę ludzi pracy, naszych rolników,
a także tych, którzy wyjechali w poszukiwaniu zatrudnienia oraz bezrobotnych.
Prosimy dla nich o wiarę zdolną do podejmowania wysiłku i trudu
na chwałę Boga i pożytek ludzi,
a także o potrzebne błogosławieństwo Boże
i upragnioną sprawiedliwość społeczną.
Chcemy szanować owoce pracy,
otaczać wdzięcznością tych, którzy jej się poświęcają
oraz wspierać i pocieszać tych, którzy jej szukają.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

Matko towarzysząca w drodze Zbawicielowi dźwigającemu krzyż na Golgotę,
oddajemy Ci ludzi chorych, cierpiących i osamotnionych,
a także dotkniętych niedostatkiem, krzywdą i niesprawiedliwością.
Prosimy dla nich o siłę do znoszenia utrapień i pokonywania przeciwności,
mocną wiarę, która pomaga dostrzegać Twoją obecność i jednoczyć się z Tobą
oraz poczucie sensu życia i nadzieję w chwilach trudnych.
Chcemy przychodzić im z pomocą, aby nie byli pozostawieni samymi sobie
wśród różnych zmartwień, kłopotów i bólu.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

Wierna Uczennico Chrystusa zjednoczona w modlitwie z Apostołami
oczekującymi na przyjście Ducha Świętego,
oddajemy Tobie pod opiekę kapłanów i ich współpracowników,
wiernych dbających o świątynię i liturgię, należących do grup parafialnych,
zaangażowanych w dzieła miłosierdzia,
wszystkich gromadzących się na Eucharystii.
Prosimy dla nich o dar jedności, wierność natchnieniom Ducha Świętego
i otwarte oczy na potrzeby bliźnich.
Chcemy, aby nasza parafia była prawdziwym Kościołem,
miejscem łaski i pojednania
oraz przystanią dla wszystkich spragnionych prawdy i miłości.
Służebnico Pańska, wspomagaj siostry Córki Bożej Miłości oraz ich dzieło
i wypraszaj im czystość, wiarę i ofiarność.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

Twojej opiece, Dobra Matko, powierzamy poszukujących
oraz tych, którzy jeszcze nie przyjęli Zbawiciela.
Pospiesz z pomocą zagubionym, zniewolonym słabościami i nałogami
oraz tym, którzy odwracają się plecami do Boga i bliźnich.
Bądź blisko tych, którzy utracili sens i radość życia.
Pocieszaj ogarniętych smutkiem i rozpaczą.
Spoglądając w przyszłość, prosimy, miej w opiece
wszystkich żyjących na tej ziemi.
Pomóż im szeroko otwierać drzwi serc i domów Twojemu Synowi,
który przychodzi, aby obdarzyć świat miłością i pokojem.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

Tobie Maryjo, nasza Wspomożycielko, zawierzamy, świadomi własnych ograniczeń, słabości i przeszkód, jakie stawia przed nami świat. Razem z Tobą oddajemy się całkowicie Miłosiernemu Bogu przekonani o Jego nieskończonej mądrości i niezwyciężonej wszechmocy. Prowadź nas za Swoim Synem Jezusem Chrystusem, Zbawicielem świata. Pomóż nam Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, codziennie przechodzić od niedowierzania i zwątpienia do wiary, od zniechęcenia do nadziei, od egoizmu, niechęci i wrogości wobec ludzi do miłości, od grzechu
do świętości, przechodzić z ciemności do światła, a w godzinę śmierci pomóż nam przejść do chwały Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Śpiew: 3x  Wspomożenie Wiernych módl się za nami


Maryjo, pragniemy wyrazić teraz naszą wdzięczność za pomoc otrzymaną od Boga za Twoim wstawiennictwem. Wołamy do Ciebie:

Dziękujemy Ci Maryjo, Wspomożycielko Wiernych!

za Twoją gotowość wypełniania woli Boga, Stwórcy i Zbawiciela człowieka,
za Twoje ofiarne życie oddane Synowi Bożemu, który za nas umarł i zmartwychwstał,
za Twoje czyste serce pełne mądrości i łaski Bożej,
za Twoją odwagę w towarzyszeniu Jezusowi w godzinie Jego zbawczego cierpienia i śmierci,
za Twoją wierność Bogu, dla którego nie ma nic niemożliwego,
za Twoją ufność Bogu, który dochowuje obietnic danych ojcom,
za Twoje oddanie Bogu, który nas pierwszy umiłował,
za Twoją macierzyńska troskę o Kościół, który głosi światu Ewangelię życia, prawdy i zbawienia,
za Twoje nieustanne wstawiennictwo u Boga za nami,
za Twoją pomoc w niebezpieczeństwach zagrażających naszemu życiu i naszej wierze w Boga,
za Twoją obecność wśród nas w ziemskiej wędrówce do niebieskiej ojczyzny,
za Twoją modlitwę teraz, gdy wypełniamy nasze życiowe powołania i w chwili naszej śmierci.

Maryjo, zwracamy się do Ciebie z prośbą o Twoje wstawiennictwo u Boga za nami i wołamy:

Prosimy Cię Maryjo, Wspomożycielko Wiernych!

o światło i moc Ducha Świętego potrzebne w wypełnianiu woli Bożej,
o błogosławione owoce naszego życia, trudu i cierpienia,
o wytrwałość w dobrym oraz wolność od zła, grzechu i zasadzek szatana,
o przebaczenie popełnionych win i przemianę serc,
o pomoc w wypełnieniu obowiązków wynikających z powołania,
o dobrą radę i mądrość na czas zamętu i wątpliwości,
o pocieszenie w trudnych chwilach i wiarę w zwycięstwo prawdy i miłości,
o uczciwość i życzliwość wobec bliźnich,
o wzajemną cierpliwość i pojednanie dla skłóconych,
o zdrowie dla chorych i umocnienie dla słabych,
o chleb i dach nad głową dla potrzebujących,
o dobrą śmierć i wieczną szczęśliwość w niebie.

Maryjo, wysłuchaj podziękowań i próśb, z jakimi przychodzą do Ciebie dzisiaj nasi bracia i siostry. Razem z nimi wołamy:

Odczytanie złożonych podziękowań i próśb.

Maryjo, Wspomożenie wiernych, Ty przez wieki idziesz z Kościołem pielgrzymującym i wspierasz go w dążeniu do niebieskiej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Zjednoczeni z uczniami i uczennicami Chrystusa wszystkich czasów wołamy do Ciebie:

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
Pogrzeby
Sakramenty Świięte
Wspólnoty Parafialne
Gazetka "Logos"
Galeria
Siostry
Chór
Przydatne Linki

©  Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach